Verklaring gegevensbescherming

1.Onderwerp van gegevensbescherming

Het onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Dit is individuele informatie over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bijvoorbeeld naam, postadres, e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens zoals het IP-adres van een computer.

2. automatische anonieme gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik

Wij verzamelen, verwerken of gebruiken automatisch niet-persoonlijke informatie die uw browser naar ons verstuurt. Deze informatie omvat:- Browsertype/versie- Besturingssysteem- Referrer URL (bron van een link)- Hostnaam van de computer die toegang zoekt.

  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

3. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of, indien van toepassing, een partnerbedrijf in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan ons (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Het verzamelen of doorgeven van persoonlijke gegevens is in principe niet noodzakelijk voor het gebruik van onze internetpagina’s. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt of gebruikt als u ons uw persoonsgegevens vrijwillig verstrekt. Dit kan in de volgende gevallen noodzakelijk zijn:

(1) Vragen / afwikkeling van het contract

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor zover deze in elk afzonderlijk geval noodzakelijk zijn, voor zover u deze aan ons verstrekt voor aanvragen, contractgerelateerde aanvragen of andere individuele transacties.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen en om de tussen u en ons gesloten contracten af te wikkelen. Het kan noodzakelijk zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan bedrijven die wij gebruiken om de dienst te verlenen of om het contract af te handelen.

(2) Nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft voor een nieuwsbrief (alleen indien aangeboden), wordt uw e-mailadres door ons gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De afmelding is te allen tijde mogelijk. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een functionerend, aan u toegewezen e-mailadres nodig, waarvan wij de geldigheid tijdens het registratieproces controleren door u een bevestigingse-mail te sturen.

(3) Doorgifte aan overheidsinstellingen en autoriteiten

Wij geven gegevens alleen door aan overheidsinstellingen en autoriteiten die in het kader van wettelijke verplichtingen of op grond van een rechterlijke beslissing gerechtigd zijn om informatie te ontvangen.

(4) Rechtsgrondslag

Indien en voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is op onze gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag voor de verwerking

a) de nakoming van contractuele verplichtingen van onze kant jegens de betrokkene (art. 6 lid 1 b) DSGVO

b) de toestemming van de betrokkene (Art. 6 (1) (a) DSGVO)

c) de vervulling van wettelijke verzamel- en opslagverplichtingen, in het bijzonder voor fiscale doeleinden (art. 6, lid 1, onder c), DSGVO)

5. rechten van de betrokkenen

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en, indien nodig, om u vragen te stellen. U hebt het recht om te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, nadere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met Art. 15 DSGVO. U hebt volgens. Art. 16 DSGVO het recht om te verzoeken om aanvulling van de gegevens die op u betrekking hebben of om correctie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. In overeenstemming met Art. 17 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben onverwijld worden gewist of, als alternatief, in overeenstemming met Art. 18 DSGVO, om beperking van de verwerking van de gegevens te eisen. U hebt het recht om te eisen dat de gegevens die u ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met Art. 20 DSGVO en om overdracht aan andere voor de verwerking verantwoordelijken te verzoeken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 DSGVO.

6. recht van herroeping

U hebt het recht om de in overeenstemming met Art. 7 (3) DSGVO met werking voor de toekomst. Indien de herroeping plaatsvindt tijdens een lopende zakelijke transactie, zal de verwijdering onmiddellijk na de voltooiing ervan plaatsvinden. Verdere wettelijke verwijderings- of blokkeringsverplichtingen blijven hierdoor onaangetast.

7. recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben in overeenstemming met Art. 21 DSGVO te allen tijde bezwaar maken. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen de verwerking met het oog op direct marketing.

8. technische en organisatorische maatregelen

Wij zullen de technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn om de uitvoering van de voorschriften inzake gegevensbescherming te waarborgen, op voorwaarde dat de inspanning in redelijke verhouding staat tot het beoogde beschermingsdoel. Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, daarom raden wij aan vertrouwelijke informatie per post te versturen of encryptie te gebruiken.